จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน21
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้53
mod_vvisit_counterเดือนนี้256
mod_vvisit_counterทั้งหมด17792

แบบสอบถาม

ท่านต้องการข้อมูลพัสดุด้านใด
 
หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

  รายงานประจำปี 2557 กองการเจ้าหน้าที่

  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค

      -  ปก / คำนำ / สารบัญ

      -  บทที่ 1

      -  บทที่ 2

      -  บทที่ 3

      -  ภาคผนวก

  สรุปผลรายงานการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 

  คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียน 

  แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอย้าย/โอน สถานที่ปฏิบัติงาน 

  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค ประจำปี 2558  

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 

  เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบรายจ่ายประจำปี 

  คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค  

คู่มือการใช้งานระบบ DPIS  

       -  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

       -  การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

          ระดับกรม ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการบุคลากร

       -  การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

           ระดับกรมควบคุมโรค

  ใบมอบฉันทะ...


                                                           ดูทั้งหมด...

 

  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557  

  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว.114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ใช้สิทธิ  Undo สำหรับข้าราชการปัจจุบัน

ผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 

  แนวทางในการปฏิบัติ (ผู้มีสิทธิ/ระยะเวลาในการแจ้งสิทธิ/วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ/เงินที่จะได้รับจาก

กบข./เกณฑ์ในการรับเงินคืน หรือการคืนเงินให้รัฐ 

  (สำหรับข้าราชการ) แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ (บบ ข.1) 

 (สำหรับผู้รับบำนาญ) แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1) 

 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558 


  ผลผลิตที่ 1.1

  ผลผลิตที่ 2.1

  ผลผลิตที่ 2.2

  ผลผลิตที่ 2.4

  ผลผลิตที่ 2.5

ผลผลิตที่  2.6

  ผลผลิตที่ 3.1

  ผลผลิตที่ 3.2

  ผลผลิตที่ 4.1

  ผลผลิตที่ 4.2

  ผลผลิตที่ 5.1

 

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

      -  แบบ ปม.

      -  แบบ ปย.2

      -  แบบติดตาม ปย2

      -  แผนภูมิความเสี่ยง

      -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ

 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ฟอร์มหนังสือราชการใหม่  หนังสือภายใน ภายนอก  ฯลฯ

  เอกสารการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

      - เอกสารประกอบตัวชี้วัดบุคคล (PMS)

 

  เนื่องจาก คู่มือการเบิกจ่ายเงิน เล่มแรกใส่ดนตรี   ทำให้บางเครื่องโปรแกรมไม่รองรับ 3 D

( ต้องเป็น Adobe Acrobat v.10) ผู้จัดทำ จึงได้แก้ไขใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก..

โหลดได้ที่[http://sdrv.ms/Rrdql0]

 
กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3, 032-310766 โทรสาร 032-338580, 032-321512

E-mail : fiscal_cdc4@hotmail.com