จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก ฐานข้อมูลงานการเงินและบัญชี
ฐานข้อมูลงานการเงินและบัญชี
ฐานข้อมูลการเงิน

  ระเบียบการฝึกอบรมฯ ปี 2555 (ฉบับที่ 3) 

 

  รายงานการเบิกจ่ายเงินประจำปี 2558  ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2558 ตามผลผลิตโครงการ 

         ผลผลิตที่ 1.1

         ผลผลิตที่ 2.1

         ผลผลิตที่ 2.2

         ผลผลิตที่ 2.4

         ผลผลิตที่ 2.5

          ผลผลิตที่ 2.6

         ผลผลิตที่ 3.1

         ผลผลิตที่ 3.2

         ผลผลิตที่ 4.1

          ผลผลิตที่ 4.2

         ผลผลิตที่ 5.1

 

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3, 032-310766 โทรสาร 032-338580, 032-321512

E-mail : fiscal_cdc4@hotmail.com