เข้าสู่ระบบหน้าหลัก ศตม.ที่ 4.3 รายงานเฝ้าระวังค่าดัชนี้ลูกน้ำยุงลาย
รายงานเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ศตม.4.3
เขียนโดย pher4   

          ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ
               -  2554
               -  2553
               -  2552
          ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลหัวหิน
               -  2554
               -  2553
               -  2552
          ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอำเภอเข็มแข็ง  2554
               -  อำเภอหัวหิน
               -  อำเภอบางสะพาน
          ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายย้อนหลัง

           

 


กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 0-3231-0761-3 ต่อ 107,110 โทรสาร 0-3231-0767

E-mail : pher4@hotmail.com