เข้าสู่ระบบหน้าหลัก คู่มือ คู่มือสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่กรณีการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
คู่มือสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่กรณีการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เขียนโดย pher4   

http://emc.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58:2011-03-26-10-14-43&catid=41:2011-03-26-10-12-56&Itemid=68

 

 


กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 0-3231-0761-3 ต่อ 107,110 โทรสาร 0-3231-0767

E-mail : pher4@hotmail.com