เข้าสู่ระบบหน้าหลัก โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ไข้เลือดออกอีโบล่า
ไข้เลือดออกอีโบล่า
เขียนโดย pher4   

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/knowledges/view/10

 


กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 0-3231-0761-3 ต่อ 107,110 โทรสาร 0-3231-0767

E-mail : pher4@hotmail.com